Kernwaarden van de Zevensprong

Vakmanschap: “Vakmanschap is meesterschap”

Vakmanschap vraagt om professionaliteit: focus hebben, goed zijn in je vak en met mensen. Vakbekwame leerkrachten zorgen voor kwalitatief onderwijs. Een vakbekwame leerkracht richt zijn onderwijs zo in dat elk individueel kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Daarbij staat het leven van het kind centraal. Vakmanschap wordt op de Zevensprong hoog gewaardeerd en ontwikkeling daarvan gestimuleerd.

Veiligheid: “Een gezonde en veilige school is voorwaarde om goed te leren en te onderwijzen”

De Zevensprong moet een veilige plek zijn. Een plek waar leerlingen, ouders, leerkrachten en ander personeel veilig zijn en zich geborgen voelen. Waar je vol vertrouwen in jezelf en de ander kunt groeien in je ontwikkeling.

Inspiratie: “Vanuit passie en bezieling werken”

De Zevensprong is een ruimte van aanspreken, van antwoorden, van doorgeven (in gesprek met traditie en cultuur). Op school en in de klassen hangt een warme sfeer. Inspiratie is op een bijzondere wijze aanwezig en ontstaat door de ontmoeting tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Het raakt je op zo’n manier dat het je ook in beweging zet.

Verbondenheid: “Bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort”

Mensen die verbondenheid ervaren putten hieruit groeikracht, zelfvertrouwen en levenszin(geving). Zij voelen zich uitgedaagd door wat zich in en om hen afspeelt. Ervaringen van verbondenheid voeden hun inlevingsvermogen en laten hen van binnen uit(!) groeien naar een respectvolle houding. Zowel de band met zichzelf (welbevinden), de band met anderen, de band met school en samenleving (betrokkenheid en participatie) als de band met het levensgeheel krijgen daarom nadrukkelijk meer aandacht.