MR

Als medezeggenschapsraad, bestaande uit leerkrachten en ouders, willen we een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid en mede vorm geven van het beleid van de Zevensprong.

Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van het bestuur / directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht;
  • actief met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs van de Zevensprong beïnvloeden;
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de Gemeenschappelijke MR (dat wil zeggen MR van stichting de Optimus ook wel genoemd de GMR).

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de Zevensprong kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Als uitgangspunten hanteren we dat:

  • we als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de Zevensprong willen invullen;
  • we niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur / directie willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies;
  • we nauw contact met de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel willen en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten;
  • we, als vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door het bestuur en schoolleiding wordt gevoerd;
  • voor individuele zaken de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel rechtstreeks met het bestuur of de schoolleiding contact moeten opnemen. De MR zal dan als doorgeefluik fungeren;
  • de vergaderingen openbaar zijn, tenzij bepaalde onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld;
  • de notulen ter inzage op Schoudercom en zichtbaar opgehangen worden op het prikbord bij de ingang van de school.

Leden MR:

Oudergeleding: Dennis Bleeck, Sandra Drieszen en Heike Veldpaus
Personeelsgeleding: Daphne van Rijnsoever en Heidi Verhagen
Emailadres: mr@zevensprongcuijk.nl

Beeldmerk