Visie van de Zevensprong

“Voor wie zijn wij er?”

De Zevensprong kent een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat iedere ouder die de uitgangspunten van de school respecteert en het kind aan alle activiteiten van de school wil laten meedoen, een kind kan aanmelden op de Zevensprong. De school heeft zich wel te houden aan het toelatingsbeleid van de overheid en het bestuur. Om met elkaar ambitieus aan de slag te gaan om de zorg rond het leven kinderen zo goed mogelijk te realiseren is het ook belangrijk dat je met elkaar een duidelijk kader afspreekt waarbinnen dit gebeurt. Voor ons als school zijn dat dan ook tevens onze grenzen.

  • “Wij stellen het vakmanschap van de LEERKRACHT centraal. Als de leerkracht zich niet competent, autonoom of in de relatiesfeer prettig en veilig voelt is er een grens bereikt”.
  • Als rust, veiligheid, welbevinden en betrokkenheid in gevaar komt.
  • Wanneer er geen sprake meer is van een dialoog.
  • Daarnaast dient een leerling binnen het zorgprofiel (§van zorgplan) van de school te passen.

“Waarom bestaan wij?”

We willen een stevige basis leggen om als Zevenspronger uitdagingen in de samenleving aan te gaan. Een Zevenpronger typeert zich door:

  • open te staan voor anderen en hun ideeën;
  • zichzelf positief te laten zien;
  • verbintenissen aan te gaan.

Om deze stevige basis te krijgen vinden we goede opbrengsten voor Taal, lezen en rekenen heel belangrijk, tevens besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot respectvolle en actief betrokken burgers.

“Wat willen wij zijn?”

Wij willen als Zevensprong een ontmoetingsplek in de wijk Padbroek zijn waar wij als onderwijsprofessionals met kinderen, ouders, kernpartners en bondgenoten ons inspannen om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om dit te realiseren zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:
1. Op onze school werken alle betrokkenen rond het kind vanuit de pedagogische aanpak van de Vreedzame school.
2. Op onze school werken we met groepsplannen voor Rekenen, Taal en Lezen.
3. Alle medewerkers werken samen aan het vergroten van hun vakmanschap.
4. Op onze school neemt leerling-participatie een belangrijke plaats in.
5. Onze school is naar buitengericht.
6. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt.