Missie en visie van de Zevensprong

Op De Zevensprong voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kinderen. We bereiden de kinderen voor, door samen te springen naar de toekomst. Door het kind te stimuleren tot een onderzoekende, leergierige en volhardende leerhouding leggen we niet alleen de basis voor de verdere schoolloopbaan, maar ook sociaal-cultureel en persoonlijk, dus in algemene zin. Wat ruimte en aandacht krijgt groeit.

Wij willen uit ieder kind halen wat erin zit en ieder kind, ieder mens waarderen en respecteren zoals hij is, met al zijn kansen, talenten, beperkingen, eigenaardigheden en bijzonderheden. Door de kinderen op deze manier te begeleiden in hun ontwikkeling en hen de essentiële kennis, kunde en vaardigheden te leren, bereiden we hen voor op de uitdagingen van de toekomst, leren we hen de uitdagingen van morgen aan te gaan en leiden we kinderen toe naar het latere volwassen kunnen zijn in de wereld.

Onze Missie

Op De Zevensprong hechten we grote waarde aan persoonlijke groei en ontwikkeling. We bereiden onze leerlingen gedegen voor op de toekomst. Dat doen we door hen voldoende kennis te laten opdoen met een sterke focus op de kernvakken en hen de nodige kunde en vaardigheden eigen te laten maken om met succes hun verdere schoolloopbaan te kunnen vervolgen.

Onze Visie

Om aan te geven waar we als school voor staan en hoe we ‘Samen Springen naar de Toekomst’ hebben we ‘De Zeven van De Zevensprong’ geformuleerd. ‘De Zeven van De Zevensprong’ is de basis van waaruit we vertrekken, hoe we ons handelen richting geven. Het is het fundament van ons onderwijs, het hart van De Zevensprong.

Het is duidelijk zichtbaar dat het allemaal voortkomt uit de cirkel (het logo van onze school). In de cirkel komt alles samen en is daarmee de verbindende factor of anders gezegd, vormt het de basis van ons handelen. Het is daarbij dan ook meteen duidelijk dat er relaties en verbanden zijn tussen ‘De Zeven van De Zevensprong’ en dat ze niet op zichzelf staan. De één bouwt voort op de ander, zonder de ander kan de één geen vorm en verdere ontwikkeling krijgen. ‘De Zeven van De Zevensprong’ is een richtingaanwijzer die aangeeft waar we op De Zevensprong voor staan.