Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken. Ook kan de MR zelf met ideeën komen. Over sommige zaken adviseren ze, stemmen ze in en soms hebben ze ook beslissingsrecht, dat is dan wettelijk vastgelegd. De MR krijgt informatie vanuit de school, denkt en beslist mee over schoolzaken. De MR overlegt zes tot zeven keer per jaar, waarbij de directie (deels) aanwezig is. De overleggen gaan over het besteden van geld, de kwaliteit van ons onderwijs en beleidsmatig zaken als bijvoorbeeld het vaststellen van de formatie, vakanties en vrije dagen. Deze vergaderingen zijn openbaar (als toehoorder) en dus voor iedereen toegankelijk, tenzij bepaalde onderwerpen door de MR als vertrouwelijk zijn aangemerkt. Het activiteitenplan, het jaarverslag, de agenda en notulen zijn te vinden op deze website.

 

Leden MR:

Nynke Vrieling (ouder)

Lineke Wellens (ouder)

Marieke van Bommel-Pas (team)

Heidi Verhagen (team)

Emailadres: mr.dezevensprong@optimusonderwijs.nl        

   

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Optimus, de onderwijsstichting waartoe onze school behoort, bestaat uit leden die zijn voorgedragen via een MR van een bij Optimus aangesloten school. De GMR vergadert zo’n 10 keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal onderwerpen die op bovenschools niveau (overkoepelend, dus voor Optimus) geregeld worden. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur van Optimus aanwezig.