Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken en komt zelf met ideeën. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht, instemmingsrecht of beslisrecht. De leden overleggen zo'n 6 tot 7 keer per jaar, samen met (een deel van) de directie. Thema's die aan bod komen zijn bijvoorbeeld budgettering, onderwijskwaliteit en beleid als het vaststellen van de formatie, vakanties en vrije dagen. Vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk als toehoorder, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Het activiteitenplan van de MR, het jaarverslag, de agenda en de notulen per bijeenkomst vind je hiernaast. 


Leden van de MR:

  • Nynke Vrieling (ouder)
  • Lineke Wellens (ouder)
  • Marieke van Bommel-Pas (teamlid)
  • Heidi Verhagen (teamlid)

Emailadres: mr.dezevensprong@optimusonderwijs.nl        

   

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Naast de MR is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Optimus, de onderwijsstichting waartoe onze school behoort. Die bestaat uit leden die zijn voorgedragen via de MR van alle Optimus-scholen. De GMR vergadert zo’n 10 keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid voor een aantal bovenschoolse onderwerpen. Tijdens een deel van elke GMR-vergadering is een afvaardiging van het College van Bestuur van Optimus aanwezig.