Verlof

Als u verlof wilt voor uw kind, vraagt u dat aan via de ouderapp van Social Schools. Doet u dat op tijd, liefst minimaal zes weken van tevoren. Via deze link kunt u lezen  hoe dat werkt.

Extra vakantieverlof kan uitsluitend toegekend worden wanneer daar zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag liggen. Toestemming voor dergelijk verlof kan eenmaal per jaar worden verleend voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Deze periode mag niet vallen in de eerste lesweken van het schooljaar.

Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. In het belang van een soepele ontwikkelingslijn van uw kind, is het echter wel verstandig om uw kind zo min mogelijk thuis te houden. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt.

In de toelichting hiernaast leest u meer over de verlofregeling.